изработка на сайт от Web Solution

Sunday School

Sunday School Sunday School Sunday School
  • School Head: Mrs. Rousanna Tatoulian
  • Contact no.: 07854838073

Under the guidance of the ACCC, the K Tahta Armenian Community Sunday School in London provides an inclusive education to promote a better knowledge of the Armenian language and culture.

The school has been in operation since 1978, currently under the leadership of Headmistress Mrs. Rousanna Tatoulian BSc, MA.

The school provides Armenian language study from age 3 to adult, in both Eastern and Western Armenian dialects.

The school operates during term times and meets on Sundays from 10:30am to 2:00pm at the Twyford Church of England School in Acton.

We welcome any and all interested pupils and parents to contact us info@armenianschool.org.uk or visit our website for more information. www.armenianschool.org.uk.

See what events are taking place at K Tahta by viewing the ACCC central calendar.

Գ Թահթաեան Կիրակնօրեայ Ազգային Վարժարանում դասաւանդւում է Հայերէն լեզու, Հայոց պատմութիւն արեւմտահայերէն եւ արեւելահայերէն (դասական եւ հայաստանեան ուղղագրութեամբ), մանկապարտէզից մինչեւ իններորդ դասարաններում:

Դպրոցում ունենք չափահաս օտարախօսների համար արեւելահայերէն եւ արեւմտահայերէն դասարաններ: Դասաւանդման ժամերն են կիրակի օրը ժամը 10:30-ից մինչեւ 2:00-ը:

Լրացուցիչ տեղեկութիւնների եւ արձանագրութիւնների համար հրաւիրում ենք դպրոց, որի հասցէն է՝ Twyford Church of England School,Twyford Crescent, Acton, London W3 9PP.

Արձանագրւելու համար կարող էք օգտւել նաեւ դպրոցի էլեկտրոնային հասցէից՝ info@armenianschool.org.uk.

The school provides an inclusive education to promote a better knowledge of the Armenian language and a better understanding of the Armenian culture. It encourages and enjoys a number of activities to engage the pupils, their parents and teacher, as well as participation from the wider community – these include school performances, educational projects, fundraising events, recreational and cultural family activies.

Some of these events are captured in the photos abov:

css.php